Διδακτέα ύλη Χημείας Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας 2015-16

Διδακτέα ύλη Χημείας Β΄Λυκείου 2015-16

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας, έκδοση 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1.1 «Εισαγωγή στην οργανική χημεία» Σελ. 9-11
1.2 «Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές» Σελ. 11-15
1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» Σελ. 15-19
1.4 «Ισομέρεια»
Παρατήρηση: Οι μαθητές να ασκηθούν στην εύρεση ισομερών που αντιστοιχούν σε μοριακούς τύπους άκυκλων οργανικών ενώσεων που περιέχουν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα άνθρακα. Σελ. 19-22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
2.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιμα» Σελ. 39-43
2.2 «Νάφθα – Πετροχημικά» Σελ. 44
2.3 «Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο» Σελ. 45-50
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» των αλκανίων Σελ. 46-47
2.4 «Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων» Σελ. 51-52
2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο Σελ. 53-59
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση -Παρασκευές» αλκενίων Σελ. 53-54
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τα παραδείγματα πολυμερισμού προσθήκης Σελ. 56
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου Σελ. 57
2.6 Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο 60- 63
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» του ακετυλενίου 60, Σελ. 61
Να μην διδαχθεί η αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου Σελ. 63
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις συνθέσεις του ακετυλενίου και το παράδειγμα 2.6 Σελ. 63
2.8. «Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος» Σελ. 67 – 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ
3.1 «Αλκοόλες» Σελ. 88-89
3.2 «Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη» Σελ. 90 -94
Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «οξείδωση αιθανόλης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
4.1 «Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ» Σελ. 112- 115
Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας 4.1 «Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων Σελ. 112
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Στο εργαστήριο» Σελ. 113
Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας «Το οξικό οξύ στη βιομηχανία» Σελ. 115
4.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ» Σελ. 116 – 117
Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων».