Διδακτέα ύλη Βιολογίας Β΄Λυκείου 2015-16

Διδακτέα ύλη Βιολογίας Β΄Λυκείου 2015-16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Χημική σύσταση του κυττάρου 10 ώρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Γνωριμία με το εργαστήριο (1 διδακτική ώρα)
Εξοικείωση του μαθητή με τον χώρο και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Επισήμανση της σημασίας της εργαστηριακής δραστηριότητας στην επιστήμη της Βιολογίας, ώστε να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον για τη συστηματική αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου κατά τη διδασκαλία. Ειδικότερα, παρουσίαση του μικροσκοπίου, εκμάθηση της χρήσης του μέσω της παρατήρησης ενός έτοιμου παρασκευάσματος, ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλούς συμπεριφοράς κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις.
(Εργαστηριακός οδηγός) http://goo.gl/F5I6Hk
2. Απομόνωση DNA (1 διδακτική ώρα) (http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/760?locale=el) ή
3. Μετουσίωση πρωτεϊνών
Άσκηση 7 εργαστηριακού οδηγού:
http://goo.gl/F5I6Hk

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα)
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,
διανομή στους μαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο καλούνται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού:
· Να λύσουν μια άσκηση, να διερευνήσουν ένα πρόβλημα που άπτεται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από την εικόνα μιας βιολογικής δομής, προκειμένου να εξηγήσουν πώς τα μέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η λειτουργία της ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό διάγραμμα, ή μια γραφική παράσταση που αφορά στη ροή των γεγονότων ή τη μεταβολή μιας παραμέτρου σε μια βιολογική διαδικασία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορούν να αξιοποιηθούν προσομοιώσεις και βίντεο, όπως:
· Συμπύκνωση-Υδρόλυση: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5063?locale=el
· Ιεραρχία βιομορίων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5059?locale=el
· Πεπτιδικός δεσμός: http://plantsciences.montana.edu/cqlab/proteinformation.htm
· Δομή πρωτεϊνών: http://goo.gl/yb936J
· Δομή DNA: http://goo.gl/TZN6Ow
· Οικοδόμησε ένα μόριο DNA: http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/builddna/
· Στιβάδα φωσφολιπιδίων:
http://www.yellowtang.org/animations/bilayer.swf
· Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
(Σκόπιμο είναι στις δραστηριότητες αυτές να συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέμεται στους μαθητές, προκειμένου να καταγράφουν ό,τι παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να απαντούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που έκαναν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)

Κεφάλαιο 2: Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής 12 ώρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el ή
2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων κ.τ.λ.
Άσκηση 4 εργαστηριακού οδηγού: http://goo.gl/F5I6Hk

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα)
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,
διανομή στους μαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο καλούνται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού:
· Να λύσουν μια άσκηση, να διερευνήσουν ένα πρόβλημα που άπτεται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από την εικόνα μιας βιολογικής δομής, προκειμένου να εξηγήσουν πώς τα μέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η λειτουργία της ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό διάγραμμα, ή μια γραφική παράσταση που αφορά στη ροή των γεγονότων ή τη μεταβολή μιας παραμέτρου σε μια βιολογική διαδικασία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορούν να αξιοποιηθούν προσομοιώσεις και βίντεο, όπως:
· Το μέγεθος των κυττάρων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5058?locale=el
· Είδη κυττάρων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5126?locale=el
· Το ευκαρυωτικό κύτταρο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3159?locale=el
· Το εσωτερικό του κυττάρου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el
· Διάχυση: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4931?locale=el
· Ώσμωση: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4934?locale=el
· Επαναληπτικές ερωτήσεις για το κύτταρο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5069?locale=el
· Μέγεθος κυττάρων και κλίμακα: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
· Στο εσωτερικό του κυττάρου: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/insideacell/
· Ενδοσυμβιωτική υπόθεση: http://goo.gl/wqMbkP
· Golgi: Πακετάρισμα και έκκριση πρωτεϊνών http://goo.gl/azWmnM
· Ενδοκύττωση-Εξωκύττωση: http://goo.gl/UhwfwJ
· Φαγοκυττάρωση: http://goo.gl/PJBMhv
· Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
(Σκόπιμο είναι στις δραστηριότητες αυτές να συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέμεται στους μαθητές, προκειμένου να καταγράφουν ό,τι παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να απαντούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που έκαναν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)

Κεφάλαιο 3: Μεταβολισμός 12 ώρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Δράση των Ενζύμων:
Άσκηση 11 εργαστηριακού οδηγού: http://goo.gl/F5I6Hk

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα)
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,
διανομή στους μαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο καλούνται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού:
· Να λύσουν μια άσκηση, να διερευνήσουν ένα πρόβλημα που άπτεται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από την εικόνα μιας βιολογικής δομής, προκειμένου να εξηγήσουν πώς τα μέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η λειτουργία της ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό διάγραμμα, ή μια γραφική παράσταση που αφορά στη ροή των γεγονότων ή τη μεταβολή μιας παραμέτρου σε μια βιολογική διαδικασία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορούν να αξιοποιηθούν προσομοιώσεις και βίντεο, όπως:
· Μηχανισμός δράσης των ενζύμων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5113?locale=el
· Αναστολείς της ενζυμικής δράσης (περιλαμβάνει διάκριση συναγωνιστικών-μη συναγωνιστικών αναστολέων)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5115?locale=el
· Διαδραστική άσκηση αξιολόγησης γνώσεων πάνω στη δράση των ενζύμων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5117?locale=el
· Κυτταρική Αναπνοή: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el
· Φωτοσύνθεση
http://goo.gl/zFj9IC
· Φωτοσύνθεση
http://dendro.cnre.vt.edu/forestbiology/photosynthesis.swf
· Γλυκόλυση
http://goo.gl/x1CXdz
· Κύκλος Krebs
http://goo.gl/mj9In9
· Κυτταρική Αναπνοή
http://goo.gl/KK7OAx
· Ζυμώσεις
http://goo.gl/qUF6dW
(Σκόπιμο είναι στις δραστηριότητες αυτές να συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέμεται στους μαθητές, προκειμένου να καταγράφουν ό,τι παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να απαντούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που έκαναν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)
Κεφάλαιο 4 Γενετική 16 ώρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Μικροσκοπική παρατήρηση μίτωσης σε ακρόρριζα κρεμμυδιού από έτοιμο παρασκεύασμα σχολικού εργαστηρίου.
Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα)
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,
διανομή στους μαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο καλούνται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού:
· Να λύσουν μια άσκηση, να διερευνήσουν ένα πρόβλημα που άπτεται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από την εικόνα μιας βιολογικής δομής, προκειμένου να εξηγήσουν πώς τα μέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η λειτουργία της ή
· να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό διάγραμμα, ή μια γραφική παράσταση που αφορά στη ροή των γεγονότων ή τη μεταβολή μιας παραμέτρου σε μια βιολογική διαδικασία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού μπορούν να αξιοποιηθούν προσομοιώσεις και βίντεο, όπως:
· Κυτταρικός κύκλος: http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellcycle.swf
· Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el
· Αντιγραφή DNA:
http://goo.gl/H1yS7r
· Έκφραση Γενετικής Πληροφορίας (Μετάφραση): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2437?locale=el
· Μεταγραφή και μετάφραση γονιδίου:
· http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/transcribe

Μίτωση και Μείωση:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el
· Μίτωση: http://goo.gl/nDjYoH
· Μίτωση: http://goo.gl/Sb129R
· Μείωση: http://goo.gl/dbby54
· Ανεξάρτητος συνδυασμός χρωμοσωμάτων κατά τη μείωση: http://goo.gl/9mDTjb
· Χιασματυπία: http://goo.gl/gyhHLW
· Διχοτόμηση βακτηρίου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1294?locale=el
· Μεταλλάξεις: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110?locale=el
· Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
(Σκόπιμο είναι στις δραστηριότητες αυτές να συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέμεται στους μαθητές, προκειμένου να καταγράφουν ό,τι παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να απαντούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που έκαναν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)