Εξεταστέα ύλη Χημείας (ενδοσχολικών εξετάσεων) 2016

ΤΑΞΗ Α΄

Κεφ. 1 μόνο η §1.5 (σελ. 18-21), χωρίς την διαλυτότητα)

Κεφ. 2 μόνο §2.4 (σελ. 62-66)

  • Από τον πίνακα των πολυατομικών ιόντων (πίνακας 2.4, σελ. 63) να απομνημονευθούν μόνο τα: NO3, CO32-, SO42-, PO43-, OH, NH4+, CN, HCO3, MnO4
  • Από τον πίνακα των αριθμών οξείδωσης (πίνακας 2.5, σελ 64) να απομνημονευθούν μόνο οι αριθμοί οξείδωσης των: K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F, για το Η μόνο ο (+1), για το Ο μόνο ο (-2) και για τα Cl, Br, I μόνο ο (-1).

Κεφ. 3 μόνο το μέρος «Μερικά Είδη Χημικών Αντιδράσεων» της §3.5 (σελ. 99-105)

  • Δεν απαιτείται η απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, ούτε ο πίνακας αερίων και ιζημάτων (πίνακας 3.1, σελ. 103).
  • Στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις με όξινα και βασικά οξείδια

Κεφ. 4: §§4.1 μέχρι και 4.4 (σελ. 127-149)

  • Από την §4.2, μόνο η καταστατική εξίσωση (όχι οι νόμοι των αερίων)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη